El seu naixement és anunciat des d'antic

Per tant, el Senyor mateix us donarà un senyal: Heus aquí, la verge concebrà i infantarà un fill, i anomenarà el seu Nom Emmanuel. Isaïes 7:14

I tu, Belem Efrata, petita per ésser entre els principals de Judà, de tu sortirà per a mi el qui ha de ser el dirigent d'Israel: i les seves sortides són des del principi, des dels dies de l'antiguitat. Miquees 5:2

Jesucrist deixa el cel per convertir-se en home

Crist-Jesús, el qual, essent en forma de Déu, no considerà com a usurpació el fet d'ésser igual a Déu, sinó que ell mateix es desvestí, prenent la forma d'esclau, esdevenint semblant als homes: i trobat en la sembalnça exterior coma home, s'humilià a si mateix esdevenint obedient fins a la mort, i mort de creu. Filipencs 2:6-8

El primer home és de la terra, fet de la pols; el segon home, el Senyor, és del cel. 1 Corintis 15:47

Per això, entrant en el món, diu: No vas voler sacrifici ni ofrena, però em vas preparar un cos. Hebreus 10:5

Jesucrist va ser concebut de forma sobrenatural

I el sisè mes, l'àngel Gabriel fou enviat per Déu a una ciutat de Galilea anomenada Natzaret, a una verge esposada amb un home que es deia Josep, de la casa de David. I el nom de la verge era Maria. I l'àngel va entrar on era ella, i li digué: Et saludo, molt afavorida, el Senyor és amb tu. Beneïda ets tu entre les dones! I en veure'l, ella es va torbar per això que li havia dit, i considerava quina mena de salutació era aquella. I l'àngel li digué: No temis, Maria, perquè has trobat gràcia davant de Déu. I heus aquí, concebràs en el teu si i tindràs un fill, i li posaràs per nom Jesús. Ell serà gran i serà anomenat Fill de l'Altíssim, i el Senyor Déu li donarà el tron de David el seu pare. I regnarà eternament sobre la casa de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi. Llavors Maria digué a l'ànel: Com serà això, si no conec home? L'àngel respongué i li digué: L'Èsperit Sant vindrà sobre tu, i el poder de l'Altíssim et cobrirà amb la seva ombra, i per aquesta causa això sant que naixerà de su serà anomenat Fill de Déu. Lluc 1:26-35

I el naixement de Jesu-Crist foua així: Quan la seva mare Maria era esposada amb Josep, abans de viure junts, ella es trobà que havia concebut en el seu si de l'Esperit Sant. I Josep, el seu marit, perquè era just i no la volia infmar, va resoldre de repudiar-la en secret. Però mentre pensava això, heus aquí, un àngel del Senyor se li va aparèixer en un somni, i li diguë: Josep, fill de David, no tinguis por de prendre Maria la teva esposa, perquè allò que ha estat engendrat en ella és de l'Esperit Sant. Matue 1:18-20

Naixement

I s'esdevingué, en aquells dies, que sortí un edicte de Cèsar august perquè es fes el cens de tota la humanitat. El cens en si fou fet primerament quan Quirini era governador de Síria. I tothom anava a empadronar-se, cadascú a la seva pròpia ciutat. I Josep també pujà des de Galilea, de la ciutat de Natzaret, a Judea, a la ciutat de David, que es diu Betlem, perquè ell era de la casa i del llinatge de David, a empadronar-se amb Maria, la dona promesa amb ell, que estava encinta. I s'eesdevingué que mentre eren allà, se li compliren els dies del part, i va infantar el seu Fill primogènit, i l'embolcallà i el reclinà en la menjadora, perquè nohi havia lloc per a ells a l'hostal. I en aquella mateixa contrada hi havia uns pastors que s'estaven al ras vetllant de nit guardant el seu ramt. I heus aquí, un àngel del Senyor vingué a ells, i la glòria del Senyor els envoltà de llum, i van tenir molta por. I l'àngel els digué: No Tingueu por, perquè heus aquí us anuncio bones noves de gran goig, que ho seran per a tot el poble: perquè avui us ha nascut en la ciutat de David el Salvador, que és el Crist, el Senyor. Lluc 2:1-11

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)