Senyals i meravelles

I Felip va baixar a la ciutat de Samaria i els predicava el Crist. I les multituds, tots alhora, escoltaven amb atenció les paraules que deia Felip, en sentir i veure els senyals que feia. Perquè de molts que tenien esperits impurs, en sortien xisclant amb veu forta, i molts paralítics i coixos van quedar guarits I hi va haver una gran alegria en aquella ciutat. Fets 8:5-8

En el capítol 8 dels fets dels apòstols, la Bíblia ens narra com el poble de Samaria es va convertir al Senyor. Ens diu que a Samaria i va arribar Felip, un cristià que venia de Jerusalem per evitar les persecucions que havien començat contra la església cristiana. Felip, quan va arribar a Samaria va començar a predicar la paraula de Déu. La gent es convertia al Senyor escoltant la predicació de Felip i veient els senyales i prodigis que acompanyaven la seva predicació.

El llibre dels Fets dels Apòstols es el text de Déu que ensenya a l'Església el que és la vida normal cristiana. Hi ha 28 capítols al llibre dels Fets i a cada un d'ells trobem senyals, meravelles i successos sobrenaturals. Hi ha aparicions freqüents de Jesús, manifestacions de l'Esperit Sant i visites d'àngels. Hi ha paraules audibles de Déu, profecies, idiomes nous, somnis, visions, i gent que de sobte escull creure. Hi ha sanitats, alliberaments, plenituds de l'Esperit Sant, judicis Divins terribles, senyals i meravelles abundants.

Les senyals i prodigis no són una atracció ni un espectacle per la gent. Les senyales i meravelles és el poder real de Déu per tal que la gent que els veu, reflexioni i comprengui que Déu és real i existeix. Nosaltres creiem en un Déu que té orelles i escolta, té ulls i veu, té boca i parla. Nosaltres no tenim un Déu de pedra o bronze o plata o qualsevol altre material fet d'obra de l'enginy humà; sinó que el nostre Déu és viu i real. Les senyals i prodigis mostren l'amor i la misericòrdia que té Déu envers les persones (sanitats, alliberaments, miracles) i són obrats amb la finalitat que el nom de Déu sigui glorificat entre les persones.

Podem veure en molts casos que determinats senyal o meravella és el reclam perquè la gent posi atenció a l'evangeli. La primera església va créixer molt i una de les causes era que la predicació dels apòstols era confirmada per Déu amb tot tipus de senyals i prodigis. Les senyales i els prodigis motiven a la gent a posar atenció en aquell que parla. Això ho podem veure en el cas de Pere i Joan. Quan Déu va guarir el paralític a través de Pere i Joan, la gent es va apropar a ells per causa del miracle que havia succeït.

Les senyals i prodigis no són obrats per les persones sinó que és Déu qui els realitza. Déu és el mateix avui, ahir i demà. Això significa que el poder de fer miracles de Déu és el mateix avui que fa dos mil anys enrere. Déu és immutable, Ell no canvia.

Jesús va dir: I als qui creguin els acompanyaran aquests senyals: en el meu nom expulsaran dimonis, parlaran noves llengües, agafaran serps i si beuen algun verí mortal no els farà mal; imposaran les mans sobre els malalts i es posaran bons. Marc 16:17-18 Podem veure que aquestes senyales no es refereixen a un individu particular sinó que són universals. Posa clarament que tots els qui creuran els acompanyaran aquestes senyals. En un altre indret Jesús digué: En veritat, en veritat us dic, el qui creu en mi, també ell farà les obres que jo faig, i en farà de més grans, perquè jo vaig al meu Pare. Joan 14:12 Això vol dir que avui en dia, Déu vol seguir fent senyals utilitzant-nos a nosaltres.

Les senyals com hem vist són de Déu, però per dur-les a terme o fa a través de persones. És dir, no és la persona qui fa el miracle sinó que és Déu a través d'aquesta persona qui realitza el miracle. Perquè Déu obri miracles i senyals vol que hi hagi gent amb fe.

Si nosaltres no creiem a Déu i la seva paraula, Ell no ens podrà usar per fer els seus prodigis i senyales per glòria i honra del seu nom; però si nosaltres, quan llegim la paraula, creiem en Déu i en la seva paraula; a través de la fe que Déu ens dóna, déu farà senyals i prodigis a través de nosaltres.

Com a cristians és molt important demanar-li a Déu que, de la mateixa manera que passava en la primera església, quan nosaltres prediquem l'evangeli a les persones, la nostra predicació vagi acompanyada de senyals i prodigis, amb la finalitat de poder ajudar a les persones que encara no creuen; per tal que vegin que el nostre Déu és viu i real, a fi que vegin que Déu els estima, els guareix i els restaura i els ofereix la salvació mitjançant la fe en el seu fill Jesucrist.

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)