Obra de fe, esforç de l'amor, perseverança de l'esperança

Recordant incessantment la vostra obra de fe, i l'esforç del vostre amor, i la perseverança de la vostra esperança en el nostre Senyor Jesu-Crist, davant del nostre Déu i Pare. 1 Tessalonicencs 1:3

La paraula de Déu ens diu com la vida cristiana és fonamenta en tres coses: fe, esperança i amor. Aquestes tres característiques tal com llegim en el verset inicial es veuen refelxats en tres fruits diferents. Així, veiem com el fruit de la fe són les obres, el fruit de l'amor és l'esforç i el fruit de l'esperança és la perseverança.

Obra de fe

Com a cristians, la fe en Jesucrist i en la seva paraula és fonamental en les nostre vides. La fe és el fonament de les coses que esperem, l'evidència de les coses que no veiem. Hebreus 11:1

La nostra fe no es base solament en paraules sinó que s'expressa i es dóna a conèixer amb obres. Si la nostra fe és només a base de paraules i no hi ha unes obres que segueixin aquesta fe, aleshores la nostra fe és morta. Jaume 2:17 Cal que allò que creiem i proclamem per fe es vegi acompanyat per les obres.

Podem veure com en tots els personatges de la Bíblia que consta que van agradar a Déu, van viure una vida on la seva fe es manifestava en les obres que feien; com podem veure en el cas de Noè, el qual per la fe en Déu tan bon punt li fou revelat que venia un diluvi començà a construir l'arca; la fe de Moisés, el qual afrontar la ira del faraó i per la seva mà Déu alliberar el poble de l'esclavatge d'Egipte; o la fe de David, que va abatre en el nom del Senyor a Goliat amb una simple pedra.

L'obra de fe consisteix en què allò que creiem, tot i saber que humanament és impossible, Déu, que és totpoderós, ho pot fer; ja que per a Ell res és impossible; i en conseqüència, nosaltres actuem com si allò que demanem ja fos una realitat.

Esforç del vostre amor

La paraula de Déu, ens exhorta a estimar-nos els uns els altres. Estimar a aquella persona que ens estima no representa un gran esforç. Ara bé, el Senyor no vol que ens limitem a estimar només aquells que ens estimen. Perquè si estimeu els qui us estimen, quina recompensa en teniu? No fan el mateix també els publicans? Mateu 5:46 Déu vol que estimem aquelles persones que ens fan mal. Però jo us dic: Estimeu els vostres enemics, beneïu els qui us maleeixen, feu bé als qui us odien i pregueu pels qui us ultratgen i us persegueixen. Mateu 5:44

És quan hem d'estimar aquelles persones que ens fan mal quan el nostre amor es veu reflectit en esforç. Moltes vegades hem d'esforçar-nos per estimar a determinades persones, i sempre ens cal l'ajuda de Déu per poder-los estimar.

Déu és amor, i la capacitat d'estimar és el que ens diferenciarà de la resta del món, tal com va dir Jesús: En això coneixeran tots que sou deixebles meus, si teniu amor entre vosaltres. Joan 13:35 Quan nosaltres estimem els altres l'amor de Déu es veu reflectit en nosaltres. Ara bé, estimar requereix esforç. En moltes ocasions estimar a les persones i està bé amb els altres significa deixa la teva comoditat i esforçar-te per adaptar-te a l'altre persona. Que cadascú no miri pels propis interessos, sinó cadascú també pels dels altres. Filipencs 2:4

Perseverança de la vostra esperança

La nostra vida cristiana està basada en l'esperança amb Jesucrist, no tant sols mentre som aquí a la terra, sinó molt més en la vida eterna que Ell ens dóna. Si en aquesta vida únicament tenim l'esperança en Crist, som els més dignes de compassió de tots els homes. 1 corintis 15:19 Per tant, la vida que vivim no la vivim amb la mirada posada aquí sinó en l'esperança de la vinguda de Jesucrist.

La nostra esperança en Jesucrist, té com a fruit la perseverança. Si perseverem, i dia darrera dia, intentem millorar la nostra conducta i buscar agradar més a Déu és per l'esperança que tenim dipositada en Ell. L'esperança en Jesucrist és el que ens dóna força per aixecar-nos cada cop que ens entrebanquem i seguir endavant amb els ulls posats a la meta on ens espera Jesucrist per recompensar cadascú segons la seva obra. Tenint sempre present que som gent de pas, que la nostra vida no es limita en les afliccions i tribulacions terrenals; sinó que la nostra vida és una eternitat amb Jesucrist, on no hi haurà fam, ni dolor, ni angoixa.

En el cas que perdem l'esperança, deixem de perseverar i quan caiem ja no ens tornem a aixecar, i llavors, tot l'esforç efectuat fins a llavors no ens hauria servit de res. Ezequiel 18:23-24 La vida cristiana consisteix en perseverà resistint davant totes les proves per les quals tinguem que passar; i, aquesta perseverança és el fruit de la nostra esperança amb Crist Jesús.

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)