La Misericòrdia de Déu

Jahveh és compassiu imisericordiós, lent per a la ira i ple de misericòrdia. Psalm 103:8

I esquienceu el vostre cor, i no pas els vostres vestits, i torneu a Jahveh, el vostre Déu, perquè elll és miseriordiós i compassiu, lent per a la ria i gran en bondat, i es pendeix del mal.

Jahveh és miericordiós i just: i el nostre Déu és compassiu. Psalm 116:5

I pregà Jahveh, i va dir: Ah, Jahveh, ¿no és això el que jo deia quan era a la meva terra? Per això me'n vaig prevenir fugint a Tarsis, perquè sé que tu ets un Déu isericordiós i compassiu, lent per a la ira i gran en bondat, i que et pendeixes del mal. Jonàs 4:2

Perquè tu, Senyor, ets bo i diposat a perdonar: i tens molta misericòrdia per a tots els qui t'invoquen. Psalm 86:5

Veiem que la misericòrdia és un dels atributs de Déu que està directament relacionat amb el fet que Déu és bo, atribut que estudiarem en l'estudi següent. Anem a intentar explicar, ara, que significa misericòrdia.

Com em vist en els versets de Joel i Jonàs misericòrdia significa que se'ns dóna un tracte més bo del que mereixem. Vegem en aquests verses com els profetes Joel i Jonàs ens diuen que Déu es penedeix del mal. Aquest pendeiment es produeix, únicament, a causa de que Déu és bo i que té misericòrdia.

Misericòrdia no vol dir deixar impunne al culpable, altrament llavors Déu deixaria de ser just. Això ho veiem exemplifica't en el poble de Israel en l'epòca dels jutges.

La Bíblia ens narra clarament com després de la mort de Josuè el poble d'Israel va començar a corrompre's anant darrera d'altres déus, provoant que la ira de Déu vingués sobre ells. Quan Israel abandonava Jahveh, llavors venien els seus enemics i els orpimien. Jahveh, però, quan veia l'aflicció del poble que Ell s'havia escollit per a si mateix en tenia misericòrida i els hi enviava jutges que els alliberéssin de llurs enemics. I quan Jahveh els alçava jutges, llavors Jahveh era amb el jutge, i els alliberava de la mà dels seus enemics durant tot el temps del jutge; perquè Jahveh se'n compadia a causa dels gemecs d'ells davant dels seus opressors, i dels qui els esmpaitaven. I succeïa, a la mort del jutge, que ells hi tornaven, i obraven més corrumpudament que llurs pares, anant darrere d'altres déus per servir-los i per inclinar-se davant d'ells; no s'apartaven de llurs pròpies obres ni de llur camí obstinat. Jutges 2:18-19 Veiem clarament com Déu no els deixava com a innocents, sinó que en comptes de destruir-los per causa dels seus pecats, en tenia misericòrdia i després que haguéssin pagat una petita porció del que mereixien les seves obres, llavors els alliberava.

La misericòrdia és quelcom inmerescut que Déu ens dóna, no perquè nosaltres ho mereixem sinó perquè Ell és bo i ple de misericòrdia.

Però quan es manifestà la benignitat de Déu, Salvador nostre, i el seu amor als homes, no pas per les obres de justícia que nosaltres heguéssim fet, sinó per la seva miericòrdia, ens salvà per mitjà del bany de la regeneració i de la renovació per l'Esperit Sant. Titus 3:4-5

Vegem molt clar en aquest verset com la misericòrida no és per mèrits nostres. Nosaltres podem demanar misericòrdia a Déu, però és per la seva bondat que ens la dóna no pas perquè ho mereixem. Les nostres obres són com draps burts davant seu. buscar verset que totes le snostres obres són com draps bruts davant seu Ens cal tenir sempre present això: no és pels nostres mèrits sinó per la seva misericòrdia i bondat

La misericòrdia ens queda molt exemplificada en tot el minsteri de Jesús, en repetides ocasions la Bíblia ens narra com tenia misericòrdia de la gent ja que eren com ovelles sense pastor. No tenia misericòrdia perquè la gent ho mereixia sinó perquè Ell és bo, l'únic bo.

VERSET PER RECORDAR

Tant cert com jo visc -afirmació del Senyor Jahveh- que no desitjo la mort del malvat, sinó que el malvat torni enrere del seu camí, i visuqi. Torneu, torneu dels vostres mals camins! Per què hauríeu de morir, casa d'Israel?

Ezequiel 33:11

preguntadelasetmana (23K)

Pàgina creada amb l'ajuda de:

cctw (45K)
evolucio-vs-creacio-el-llibre (82K)